تنظیمات

.دیهد رییغت ار تعاس هزادنا :تعاس هزادنا

.دهد ناشن تعاس اب هارمه ار خیرات هک دینک میظنت ار هاگتسد :خیرات شیامن

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب ار نیبرود ربنایم ات دینک میظنت ار هاگتسد :نیبرود ربنایم

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دنوش هداد ناشن تعاس اب هارمه ات دینک دراو ار دوخ تاعلاطا :کلام تاعلاطا

.دینک باختنا هحفص ییاشگ لفق نامز رد هدهاشم یارب ار یا هولج :ییاشگ لفق هولج

ای اوه تیعضو رگناشن هک دهد ناشن لفق هحفص یور ار تاعلاطا ات دینک میظنت ار هاگتسد :رتشیب تاعلاطا

.دشاب S Health رد یور هدایپ هارمه زا هدافتسا ماگنه اه ماگ دادعت

.دوش هداد ناشن هدش لفق هحفص یور رب امنهار نتم ات دینک میظنت ار هاگتسد :امنهار نتم

هرجنپ دنچ

.دینک میظنت هرجنپ دنچ زا هدافتسا یارب ار هاگتسد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هرجنپ دنچ دیلک یور سپس و دینزب هبرض هرجنپ دنچ یور ،تامیظنت هحفص رد

یاهلیاف رد اه‌لیاف ندرک زاب ماگنه ار یا‌هرجنپ دنچ یگژیو هک دینک میظنت ار هاگتسد :یا‌هرجنپ دنچ یامن رد زاب

.دنک یم لاعف ار یگژیو نیا هاگتسد ،اه‌مایپ یاه‌تسویپ هدهاشم ماگنه نینچمه .دنک لاعف وئدیو ای یصخش

نلاعا لناپ

.دینک یشرافس ،دنوش یم نایامن تاعلاطا لناپ رد هک ار ییاه هنیزگ

.دینزب هبرض نلاعا لناپ یور ،تامیظنت هحفص رد

.دهد شیامن اه نلاعا لناپ رد ار ییانشور میظنت یاهراون هک دینک میظنت ار هاگتسد :ییانشور میظنت

امش تامادقا ساسا رب ار هدش هیصوت یاه‌همانرب زا یتسرهف هک دینک میظنت ار هاگتسد :هدش هیصوت یاه همانرب

.دهد شیامن ،هاگتسد هب تسده کی ندرک لصتم ریظن

بترم هرابود ار دوش یم هداد شیامن اه نلاعا لناپ رد هک عیرس میظنت یاه‌همکد :عیرس میظنت یاه‌همکد میظنت

.دینک

169