تنظیمات

:سامت هب طوبرم یاه‌هرجنپ

زا هدافتسا نیح رد یدورو سامت کی تفایرد ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :سامت نلاعا یاه هرجنپ

.دهد شیامن وشزاب هرجنپ کی ،اه‌همانرب

 

یارب وشزاب هرجنپ کی ،اه‌همانرب زا هدافتسا نیح رد هک دینک میظنت ار هاگتسد :سامت نیح تیعضو هرجنپ

.دهد شیامن سامت کی تیعضو شیامن

 

ریخا یعامتجا هکبش تیلاعف ،سامت کی تفایرد ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :هدنریگ‌سامت تاعلاطا شیامن

.دهد ناشن ار هدنریگ سامت

:سامت یاهرادشه

.دزرلب ،دهد یم خساپ سامت هب یرگید صخش یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :خساپ ماگنه شزرل

.دزرلب ،دهد یم نایاپ سامت هب یرگید صخش یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :سامت نایاپ ماگنه شزرل

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار سامت یرارقرب گنز :سامت یرارقرب گنز

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار رامش هقیقد یقیسوم :رامش هقیقد

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار سامت نایاپ گنز :سامت نایاپ گنز

.دزاس علطم ار امش ،سامت نیحرد اهدادیور زورب ماگنه ات دینک میظنت ار هاگتسد :سامت لوط رد نلاعا

:سامت یبناج مزاول

.دهد خساپ اه سامت هب راکدوخ روط هب ،تسده لاصتا ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ ییوگخساپ

.دینک میظنت ار دنام یم رظتنم سامت هب خساپ زا لبق هاگتسد هک ینامز تدم :راکدوخ ییوگخساپ رمیات

سامت ثوتولب تسده اب ،هاگتسد ندوب لفق طیارش رد هک دینک میظنت ار هاگتسد :یجورخ سامت طیارش

.دنک رارقرب یجورخ

 

.دینک باختنا ار ثوتولب تسده زا هدافتسا ماگنه یجورخ یاه سامت عون :یجورخ یاه‌سامت عاونا

181