اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یر دستگاه ها

NFC

NFC هرابرد

تلاوصحم هرابرد یتاعلاطا لماش هک دناوخب ار )NFC( کیدزن نادیم تاطابترا یاه گت دیناوت یم امش هاگتسد تیلب دیرخ و اه تخادرپ ماجنا یارب یگژیو نیا زا دیناوت یم ،زاین دروم یدربراک یاه همانرب دولناد زا سپ .تسا

.دینک هدافتسا اهدادیور ای لقن و لمح

نتنآ هب ات دیهد ماجنا تقد اب ار نآ یرتاب یراک تسد تروص رد .تسا NFC یلخاد نتنآ کی لماش یرتاب

.دسرن یبیسآ NFC

NFC تیلباق زا هدافتسا

یاه‌بسچرب زا لوصحم تاعلاطا ندناوخ و اه‌هاگتسد ریاس هب نیبطاخم ای ریواصت لاسرا یارب NFC یگژیو زا هاگتسد زا دیناوت یم دشاب تخادرپ یگژیو یاراد هک دیهد رارق یتراک USIM ای تراک میس رگا .دینک هدافتسا NFC

.دییامن هدافتسا ناسآ تخادرپ یارب

هبرض نآ ندرک لاعف یارب NFC دیلک یور سپس و دینزب هبرض NFC تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض NFC یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دینزب

.دش دهاوخ رهاظ گت تاعلاطا .دیهد رارق NFC بسچرب کی یکیدزن رد ار هاگتسد تشپ رد عقاو NFC نتنآ

یمن ار NFC یاه‌بسچرب هاگتسد تروص‌نیاریغرد .دشاب زاب هاگتسد هحفص لفق هک دینک لصاح نانیمطا

.دنک یمن تفایرد ار اه‌هداد ای دناوخ

149