شخصی سازی

نیزگیاج روبع زمر رییغت

.دیهد رییغت ار دیدرک هدافتسا دوخ یاه تشگنا رثا ندرک نکسا یارب نیزگیاج ناونع هب هک یروبع زمر دیناوت یم

.دینزب هبرض نابیتشپ دورو زمر رییغت تشگنا رنکسا تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور ای دینک نکسا ار هدش تبث تشگنا رثا کی2 2

.دینزب هبرض همادا یور و هدرک دراو دیدج روبع زمر کی3 3

.دینزب هبرض دییات یور و هدرک دراو ار دورو زمر هرابود4 4

اه تشگنا رثا طسوت هحفص لفق ندرک زاب

.دینک زاب هدش تبث یاه تشگنا رثا طسوت ار هحفص لفق دیناوت یم

یم نینچمه .دینزب هبرض تشگنا رثا هحفص لفق تشگنا رنکسا تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض تشگنا رثا هحفص لفق لفق هحفص تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد دیناوت

گنوسماس باسح روبع زمر دییأت

دراو یاج هب تشگنا رثا زا دیناوت یم .دییامن هدافتسا دوخ گنوسماس باسح روبع زمر دییأت یارب اه تشگنا رثا زا

.دینک هدافتسا GALAXY Apps زا دیرخ ماگنه لاثم روط هب ،دوخ روبع زمر ندرک

یور سپس و دینزب هبرض گنوسماس باسح رابتعا دییأت تشگنا رنکسا تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض گنوسماس باسح رابتعا دییأت دیلک

PayPal قیرط زا دیرخ یارب اه تشگنا رثا زا هدافتسا

.دینک دیرخ دیناوت یم دوخ یاه تشگنا رثا ندرک نکسا اب

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دینزب هبرض Pay with PayPal تشگنا رنکسا تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض INSTALL یور سپس و دینزب تملاع ار PayPal و FIDO Ready™ support2 2

62