دورٜ⠆찆

یزاجم روت

هدافتسا تسار ای پچ هب ندیخرچ ای ولج هب تکرح اب اضف کی رد ییاه سکع نتفرگ یارب سکع نتفرگ تلاح نیا زا

ودینیبب دیلاسا شیامن کی رد ار اه سکع دیناوت یم .دنوش یم هتفرگ فلتخم یایاوز اب ،اضف نیا یاه سکع .دینک

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد اب ار سکع هاگتسد نیا .دینک یزاس‌هیبش ار اضف رد تکرح یعقاو تلاح

.دینزب هبرض نیبرود یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یزاجم روت تلاح یور2 2

.دریگ رارق شیامن شیپ هحفص زکرم رد گرزب هریاد لخاد هطقن ات دینک تکرح هاگتسد اب3 3

.دنک یم نتفرگ سکع هب عورش هاگتسد ،دش یبآ هریاد زرم هک ینامز

.دیخرچب تسار ای پچ هب ای دیورب ولج هب یمارآ هب ،سکع نتفرگ نیحرد4 4

.دریگ یم سکع راکدوخ تروص هب هاگتسد ،تفرگ رارق گرزب هریاد لخاد رد هطقن هک یماگنه

89