مقدمات

اه لیاف هدهاشم

.دینزب هبرض یصخش یاهلیاف یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،امنهار تسرهف رد رتلااب حطس کی هب نتفر یارب .دوش زاب ات دینک باختنا ار هشوپ کی

.دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص رد یصخش یاه‌لیاف هب تشگزاب یارب :دینک باختنا ار ریز یاه هنیزگ زا یکی سپس و دینزب هبرض یور ،دینک باختنا ار هشوپ کی

.دینک باختنا ار اه‌هنیزگ لامعا یارب رظن دروم یاه‌هشوپ ای اه‌لیاف :باختنا

.دنک یم فذح ار اه هشوپ ای اهلیاف :فذح

.دزاس یم هشوپ :هشوپ داجیا

.دهد یم رییغت ار شیامن تلاح :ناونعب هدهاشم

.دنک یم یزاس بترم ار اه هشوپ ای اهلیاف ::بسح رب ندرک بترم

.دینک هفاضا هناخ هحفص ای نم یاه لیاف یلصا هحفص رد هشوپ کی هب ربنایم کی :ربنایم ندوزفا

.دیهد رییغت ار لیاف ریدم تامیظنت :تامیظنت

:دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض لیاف کی یور

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار اه‌لیاف :

.دینک فذح ار اه هشوپ ای اهلیاف :

.دیهد لاقتنا یرگید هشوپ هب ار اه‌هشوپ ای اه‌لیاف :لاقتنا

.دینک یپک یرگید هشوپ رد ار اه‌هشوپ ای اه‌لیاف :یپک

امش هک دوش یم رهاظ ینامز هنیزگ نیا .دیهد لاقتنا یصوصخ هشوپ هب ار اه لیاف :یصوصخ هب لاقتنا

.دینک هعجارم یصوصخ تلاح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک لاعف ار یصوصخ تلاح

.دیهدب مان رییغت ار هشوپ ای لیاف کی :مان ضیوعت

.دینک هفاضا یلصا هحفص ای نم یاه لیاف یلصا هحفص رد هشوپ کی هب ربنایم کی :ربنایم ندوزفا

.دوش داجیا پیز لیاف کی ات دینک هدرشف ار اه‌هشوپ ای اه‌لیاف :هدرشف

.دینک هدهاشم ار هشوپ ای لیاف تایئزج :تایئزج

35