ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

یتوص یاه تشاددای ندرک شخپ

.دینزب هبرض ادص طبض یور اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا شخپ یارب ار یتوص تشاددای کی و دینزب هبرض یور

.دیهد شرب ار یتوص تشاددای :

.دینک میظنت یرارکت شخپ یارب ار یتوص تشاددای زا یتمسق :

.دینک میظنت ار شخپ تعرس :

.یتوص تشاددای رد ادص‌یب یتمسق زا رظن‌فرص :

.دینک جرد هناشن یتوص تشاددای یور :

.دیهد همادا ای دینک فقوتم ار شخپ : /

.دینک شرپ یدعب ای یلبق یتوص تشاددای هب : /

اه هناشن تسرهف زا هدافتسا

رد هناشن دامن کی طسوت هناشن ره .دینک یراذگ‌تملاع ار یتوص تشاددای زا یصاخ طاقن دیناوت یم اه هناشن طسوت

.دوش یم یراذگ تملاع یتوص تشاددای

زا ار هناشن کی .دینزب هبرض اه هناشن یور ،یتوص تشاددای کی شخپ نیح رد هناشن تایئزج هدهاشم یارب

.دوش شخپ هطقن نآ زا یتوص تشاددای ات دینک باختنا اه هناشن تسرهف

یتوص یاه تشاددای تیریدم

.دینزب هبرض ادص طبض یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،یتوص یاه تشاددای یوجتسج یارب

.دینزب هبرض یور ،یتوص یاه تشاددای فذح یارب :دینک باختنا ار ریز دراوم زا یکی و دینزب هبرض یور

.دینک باختنا ار اه‌هنیزگ لامعا یارب رظن دروم یتوص یاه تشاددای :باختنا

.دیهد رییغت ار یزاس بترم شور :ساسا رب یدنب بینرت

.دینک هدهاشم ار یدنب هقبط بسح رب هدش رتلیف یاه تشاددای :هورگ ساسا رب رتلیف

.دیهد مان رییغت ای دینک فذح ،هفاضا ار اه یدنب هقبط :اههورگ شیاریو

.دیهد رییغت ار توص طبض تامیظنت :تامیظنت

139