یسرتسد تیلباق

یسرتسد تیلباق هرابرد 187

ندرک زاب یارب یلصا هحفص همکد زا هدافتسا 188 یسرتسد تیلباق یاهونم

)TalkBack( یتوص دروخزاب 188 تنوف هزادنا نداد رییغت 199 هحفص ییامن‌تشرد 199 نلاعا یاه یروآدای میظنت 199

شیامن هحفص یاه‌گنر ندرک سوکعم 200 گنر میظنت 200 شلاف نلاعا میظنت 201

اهادص همه ندرک شوماخ 201 سیونریز تامیظنت 201 ادص نزاوت میظنت 202 یکت یادص 202 راکدوخ سمل 202 رایتسد یونم 203

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت 205 لماعت لرتنک 205 اه سامت هب نداد نایاپ و ییوگ خساپ 206

هبرض کت تلاح زا هدافتسا 206 یسرتسد تیلباق تامیظنت تیریدم 207 دیفم یاه یگژیو ریاس زا هدافتسا 208

یبای بیع

فهرست مطالٜ

اه هاگتسد ریاس هب لاصتا

ثوتولب 145 میقتسم Wi-Fi 147 NFC 149 S Beam 151

عیرس لاصتا 152 Screen Mirroring 154 هارمه هاگتسد قیرط زا پاچ 156

اه هداد و هاگتسد ریدم

هاگتسد یاقترا 157 هنایار کی و هاگتسد نیب اه لیاف لاقتنا 158 اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ 159 اه‌هداد یناشنزاب یارجا 160

تامیظنت

تامیظنت هرابرد 161 عیرس تامیظنت 161 هکبش تلااصتا 161

یراذگ کارتشا و لاصتا 165 شیامن و ادص 166 یزاس یصخش 170 تکرح 171

یریگ‌نابیتشپ و ربراک 172 متسیس 173 یدربراک یاه همانرب 180

4