ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

رادشه ندمآرد ادص هب زا شیپ هقیقد دنچ .دینک میظنت دنمشوه رادشه یارب گنز و نامز کی :دنمشوه رادشه• رادشه یادص نازیم .دوش یم عورش مک یادص نازیم اب دنمشوه رادشه ،صخشم نامز رد هدش‌نییعت‌شیپ زا

.دیآرد ادص هب هدش‌نییعت‌شیپ زا رادشه ای دینک شوماخ ار نآ هک ینامز ات دبای‌یم شیازفا جیردت‌هب دنمشوه

رادشه یزاس فقوتم

رد ار ،دیا‌هدرک لاعف ار قیوعت هنیزگ ًلابق رگا .دوش فقوتم رادشه ات دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار

.دوش رارکت صخشم نامز تدم کی زا سپ رادشه ات دیشکب گرزب هریاد زا جراخ

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اه‌رادشه ،دینزب هبرض فذح یور

یناهج تعاس

.دینزب هبرض یناهج تعاس تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

تعاس داجیا

.دینک باختنا ار رهش کی ،اهرهش تسرهف زا ای دینک دراو ار رهش کی مان و دینزب هبرض یور

.دینزب هبرض یور سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض تعاس کی یور ،یناتسبات نامز لامعا یارب

اهتعاس فذح

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار اهتعاس ،دینزب هبرض فذح یور

رتمونرک

.دینزب هبرض رتمونرک تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک تبث ار رود نامز ات دینزب هبرض دروکر یور .دینزب هبرض عورش یور ،دادیور کی عورش یارب

.دینزب هبرض ددجم میظنت یور ،اهرود ندرک کاپ یارب .دینزب هبرض فقوت یور ،نامز ندرک فقوتم یارب

جنس نامز

.دینزب هبرض جنس نامز تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض عورش یور سپس و هدرک میظنت ار نامز تدم

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دش شوماخ رمیات یتقو

.دینزب هبرض تامیظنت یور ،تعاس گنز یادص تامیظنت نداد رییغت یارب

135