استودیو

ییویدیو پیلک یویدوتسا

.ویدیو و ریوصت نیدنچ زا هدافتسا اب اهویدیو داجیا ای شیاریو

.دینک بصن و دولناد ار زاین دروم همانرب دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب

.دینزب هبرض ویدوتسا یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض ییویدیو پیلک یویدوتسا یور2 2

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و دینک باختنا ار شیاریو یارب رظن دروم یاه ملیف3 3

.دینک باختنا ملیف کی داجیا یارب ار یریواصت دیناوت یم نینچمه

 

 

 

 

 

 

.دینک شیاریو ار ملیف ،فلتخم یاه هولج لامعا اب4 4

.ﺩﻳﻧﮐ ﻑﺫﺣ ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﺍﺭ ﻪﻧﻳﻣﺯ ﺱﭘ ﯽﻘﻳﺳﻭﻣ

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺭﻳﺧﺫ ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ ﺭﻳﻭﺎﺻﺗ ﺎﻳ ﺎﻫ ﻡﻠﻳﻓ ﺏﻳﺗﺭﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ یﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫﻝﻳﺎﻓ ﺎﻳ ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ

.ﺩﻳﻧﻳﺑﺑ ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺵﻳﭘ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻡﻳﻅﻧﺗ ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ ﻝﻭﻁ

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺵﺧﭘ ﺍﺭ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻝﺎﻣﻋﺍ ﻡﻠﻳﻓ پﻳﻠﮐ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻩﻭﻠﺟ

100