تنظیمات

گنوسماس دیلک هحفص

.دیهد رییغت ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت

.دنک قرف ،امش سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه هنیزگ

.دینک باختنا ضرف‌شیپ دیلک هحفص نامدیچ کی :یسراف / English\US\• •

.دینک باختنا ار نتم دورو یاه نابز :یدورو یاه نابز باختنا

داهنشیپ یتاملک و دنک ینیب شیپ ار تاملک امش یدورو قبط ات دینک لاعف ار هنایوگشیپ نتم تلاح :وگشیپ نتم

.دینک یزاس یشرافس ار هملک ییوگشیپ تامیظنت دیناوت یم نینچمه .دهد

،یراذگ هطقن تملاع ای هلصاف دیلک یور ندز هبرض اب ات دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ ندرک نیزگیاج

.دنک حیحصت ار صقان ای ییلاما طلغ یاراد یاه‌هژاو

دینزب هبرض یددع دیلک یور دیناوت یم .دینک میظنت دربراکرپ نوتم یارب یددع یاهربنایم :نم یروف یاهدیلک

.دوش جرد هدش‌نییعت‌شیپزا نتم ات دیراد هگن و

،یراذگ هطقن تملاع نیرخآ زا سپ راکدوخ روط هب ات دینک میظنت ار هاگتسد :لوا فرح راکدوخ ندرک گرزب

.دسیونب گرزب فورح اب ار فرح نیلوا بجعت تملاع ای ،لاؤس تملاع ،نایاپ هطقن دننام

.دنک جرد هلصاف تاملک نیب راکدوخ روطب هاگتسد ات دینک میظنت :راکدوخ یراذگ هلصاف

دراو هطقن کی ،دینز یم هبرض ود هلصاف راون یور رب یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ یراذگ هناشن

.دنک

:دیلک هحفص ییاجباج

.دنک لاعفریغ ار یا هبرض دیلک هحفص یگژیو ات دینک میظنت ار هاگتسد :کیچیه

.دینک دراو نتم ،دیلک هحفص یور دوخ تشگنا ندیشک اب ات دینک میظنت ار هاگتسد :یپ رد یپ یدورو

،دیلک هحفص نداد تکرح اب ار امن‌ناکم ات دینک لاعف ار دیلک هحفص دنمشوه تیاده یگژیو :امن ناکم لرتنک

.دنک اجباج

 

.دنک شخپ ادص هاگتسد ،دینک یم سمل ار یدیلک یتقو ات دینک میظنت :ادص

.دزرلب هاگتسد ،دینک یم سمل ار یدیلک یتقو ات دینک میظنت :هدننازرل

گرزب ریوصت کی تروص هب دینک یم سمل هک ار یفرح ره ات دینک میظنت ار هاگتسد :هسیون شیامن شیپ

.دهد شیامن

.دینک یناشنزاب ار گنوسماس دیلک هحفص تامیظنت :ددجم میظنت

174