قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

TalkBack تقوم فقوت

زاب ار یرسارس ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب تقوم تروص هب TalkBack ات دینک باختنا هحفص یلااب پچ تمس رد ار دروخزاب تقوم فقوت هک یماگنه .دینک

.دوش فقوتم نآ دیناوت یم اه شور ریاس ای هحفص ندرک نشور اب ،دوش یم فقوتم تقوم تروص هب TalkBack هک یماگنه

تامیظنت یور و هدرک زاب ار اه همانرب هحفص ،TalkBack یریگرسزا شور نداد رییغت یارب .دیهد همادا ار کی سپس .دینزب هبرض قیلعت تلاح زا یریگرسزا تامیظنت TalkBack ییانیب یسرتسد تیلباق

.دینک باختنا ار هنیزگ

ربنایم تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ هب ،یرسارس ینتم یونم ندرک زاب تهج ربنایم تکرح رییغت یارب

.دینک هعجارم

عیرس شیامیپ یگژیو زا هدافتسا

یارب نییاپ ای لااب تمس هب تکرح نودب دیناوت یم هحفص یور هریاد کی ندیشک اب ،عیرس شیامیپ یگژیو طسوت

.دینک ادیپ یسرتسد اهونم هب ،دروم باختنا

زاب ار یرسارس ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور .دینک رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دینزب هبرض هحفص یور هرابود .دیرادرب ار دوخ تشگنا ،عیرس شیامیپ ندینش اب

.دیرادرب ار دوخ تشگنا ،رظن دروم یونم ندینش اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم

ریوصت یاه بسچرب تیریدم و ندوزفا

هاگتسد ،دنوش یم باختنا ریواصت هک یماگنه .دیهد صاصتخا هحفص یور ریواصت هب ییاه بسچرب دیناوت یم بسچرب نودب ریواصت هب ار اه بسچرب ،یلحم ینتم یونم زا هدافتسا اب .دناوخ یم دنلب یادص اب ار اه بسچرب

.دینک هفاضا

.دینک زاب ار یلحم ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و لااب تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب ندینش اب .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب ونم رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور

.دنوش هفاضا اه بسچرب ات دیرادرب ار دوخ تشگنا ،بسچرب یونم ندوزفا

ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور و هدرک زاب ار اه همانرب هحفص ،اه بسچرب هدهاشم یارب

.دینزب هبرض یشرافس یاه‌بسچرب تیریدم تامیظنت TalkBack

193