شخصی سازی

امش یلبق هاگتسد زا هداد لاقتنا

نابیتشپ یاه‌باسح زا هدافتسا

لقتنم ناتدیدج هاگتسد هب دوخ یلبق هاگتسد زا ار نابیتشپ هداد دیناوت‌یم گنوسماس ای Google باسح زا هدافتسا اب

.دینک هعجارم اه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک

Samsung Smart Switch زا هدافتسا

هاگتسد کی هب )اه‌هنایار و هارمه یاه‌نفلت یارب( Smart Switch زا هدافتسا اب ار یلبق هاگتسد یاه‌هداد دیناوت‌یم

.دینک هعجارم www.samsung.com/smartswitch هب رتشیب تاعلاطا یارب .دینک لقتنم دیدج

.دوش‌یمن ینابیتشپ اه‌هنایار ای اه‌هاگتسد زا یخرب رد Samsung Smart Switch

Smart Switch Mobile زا هدافتسا

همانرب نیا .دینک هدافتسا ناتدیدج هاگتسد هب یلبق Android ای iPhone هاگتسد زا اه‌هداد لاقتنا یارب همانرب نیا زا

.دینک دولناد Play هاگشورف ای GALAXY Apps زا دیناوت یم ار

.دینزب هبرض Smart Switch یور نات هاگتسد رد1 1

لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد و هدرک باختنا ار هنیزگ کی یلبق هاگتسد عون هب هتسب هاگتسد یور رب2 2

.دینک

.دشاب هدش بصن هاگتسد یور Smart Switch Mobile هک دیوش نئمطم دشاب Android ،یلبق هاگتسد رگا

.دینک هعجارم امنهار هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

اه‌هنایار رد Smart Switch زا هدافتسا

هب هنایار زا )بختنم ناگدنزاس هارمه نفلت یاه هاگتسد زا( ناتیاه‌هداد نابیتشپ هخسن ندرک دراو یارب یگژیو نیا زا

.دینک دولناد www.samsung.com/smartswitch زا ار همانرب نیا دیناوت یم .دینک هدافتسا دوخ هاگتسد

سامت هاگتسد هدنزاس اب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک یریگ‌نابیتشپ هنایار رد دوخ یلبق هاگتسد یاه‌هداد زا1 1

.دیریگب

.دینک ارجا ار Smart Switch همانرب ،هنایار رد2 2

65