گالری

رگید یاه‌هاگتسد رد هدش هریخذ یاوتحم هدهاشم

.دییامن هدهاشم ناتهاگتسد رد ار نآ و دینک وجتسج رگید یاه هاگتسد رد هدش هریخذ یاوتحم یارب

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد

.دنشاب لصو یا هباشم یسرتسد هطقن هب ای دننک ینابیتشپ Wi-Fi Direct زا دیاب اه هاگتسد همه

کیدزن هاگتسد کی رد اوتحم هب یسرتسد

یور سپس و ،دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یگژیو ندرک لاعف یارب هعجارم کیدزن یاه هاگتسد هب ،رتشیب تامیظنت زا علاطا یارب .دوش لاعف ات دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد دیلک

.دینک

ندرک لاعف اب .دینک ادیپ یسرتسد اوتحم هب ات دینک باختنا کیدزن یاه‌هاگتسد زا ار یهاگتسد و دینزب هبرض یور

.دینک هدهاشم اه‌هاگتسد یور ار اوتحم دیناوت‌یم اوتحم یراذگ‌کارتشا یگژیو

یزاس بترم شور رییغت

وریواصت دیناوت‌یم نینچمه .دنوش بترم موبلآ ای نامز ساسا رب دنناوت‌یم امش هاگتسد یور یاهویدیو ای ریواصت

.دینک رتلیف هنحص ای دارفا دننام هتسد ساسا رب ار اهویدیو

.دینک باختنا ار یزاس‌بترم یاه‌هنیزگ زا یکی سپس و دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد

اه هنیزگ ریاس هب یسرتسد

هنیزگ زا و دینزب هبرض یور .دینک باختنا ار ییویدیو ای ریوصت و دینزب هبرض یرلاگ یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک هدافتسا ریز یاه

.دینک هدهاشم لیاف هرابرد یرتشیب تاعلاطا :رتشیب تاعلاطا

هعجارم ویدوتسا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک شیاریو ویدوتسا تلاح رد ار اه‌ملیف ای ریواصت :ویدوتسا

.دینک

.دیناخرچب تعاس هبرقع فلاخ :پچ هب شخرچ

.دیناخرچب تعاس هبرقع تهج رد :تسار هب شخرچ

.دیهد شرب ار ریوصت :شرب

.دیهد مان رییغت ار لیاف :مانرییغت

95