تامیظنت

تامیظنت هرابرد

باسح و دینک میظنت ار یدربراک همانرب یاه هنیزگ ،هدرک یدنبرکیپ ار هاگتسد ات دینک هدافتسا یدربراک همانرب نیا زا

.دینک هفاضا

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،اه هژاو دیلک ندرک دراو هلیسو هب تامیظنت یوجتسج یارب

شیامن یور .دیهد رییغت تسرهف کی ای ازجم یاه هنابز ،یا هکبش حرط کی هب ار هدهاشم تلاح دیناوت یم

.دینک باختنا هدهاشم تلاح کی و دینزب هبرض ناونعب

عیرس تامیظنت

.دینک هدهاشم ار دوخ یاه یدنمقلاع تامیظنت یاه‌هنیزگ تسرهف

هنیزگ کی ،دینزب هبرض عیرس تامیظنت شیاریو یور ،اه یدنمقلاع تامیظنت یاه‌هنیزگ تسرهف شیاریو یارب

.دینزب هبرض ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار تامیظنت

هکبش تلااصتا

Wi-Fi

ادیپ یسرتسد هکبش یاه هاگتسد ریاس ای تنرتنیا هب و دوش لصو Wi-Fi هکبش هب ات دینک لاعف ار Wi-Fi یگژیو

.دینک

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب Wi-Fiدیلک یور سپس و دینزب هبرض Wi-Fiیور ،تامیظنت هحفص رد

لاصتا کی دناوت یم هاگتسد ،لانگیس نیرت یوق زا هدافتسا تهج هارمه نفلت هکبش ای Wi-Fi هکبش راکدوخ باختنا اب

.دینزب تملاع ار دنمشوه هکبش رییغت ،اه‌هکبش نیب راکدوخ ییاجباج یارب .دشاب هتشاد رادیاپ هکبش

161