S Health

.دینزب هبرض نیرمت یلصا هحفص رد ود یور ،لاصتا یرارقرب زا سپ5 5

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﻝﺎﺻﺗﺍ ﺕﻳﻌﺿﻭ

.دینزب هبرض نیرمت فده یشزرو نیرمت فده میظنت یور6 6

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ رد راکدوخ یور ،راکدوخ تروص هب بلق نابرض رثکادح میظنت یارب7 7

رگا .دسرب نآ هب دناوت یم نیرمت نیح رد درف ره هک تسا یبلق نابرض نیرتعیرس ،بلق نابرض رثکادح بلق نابرض رثکادح هک دینک میظنت رگا .دینک دراو یتسد روطب ار نآ دیناد یم ار دوخ بلق نابرض رثكادح

.دنک یم هبساحم "نس ×۶۵/۰ - ۲۱۰" زا هدافتسا اب ار نآ هاگتسد ،دوش یریگ هزادنا راکدوخ تروص هب

117