تنظیمات

کیدزن یاه هاگتسد

.دیهد رییغت ار کیدزن یاه هاگتسد هب هاگتسد لاصتا ماگنه اوتحم یراذگ‌کارتشا هب طوبرم تامیظنت

ندرک لاعف یارب کیدزن یاه‌هاگتسد دیلک یور سپس و دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض نآ

.دینک هدهاشم دوخ هاگتسد یارب ار هناسر رورس مان :هاگتسد مان

.دینک باختنا اه‌هاگتسد ریاس اب کارتشا یارب ار اوتحم :یراذگ‌کارتشا یارب اوتحم

.دییامن هدهاشم ار دننک ادیپ یسرتسد نات هاگتسد هب دنتسه زاجم هک ییاه‌هاگتسد تسرهف :زاجم یاههاگتسد

.دییامن هدهاشم ار هدش دودسم امش هاگتسد هب اهنآ یسرتسد هک ییاه‌هاگتسد تسرهف :هدش در یاههاگتسد

دولپآ هزاجا رگید یاه هاگتسد هب ،هاگتسد ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :رگید یاههاگتسد زا اه‌لیاف تفایرد

.دهدب

پاچ

یم Wi-Fi قیرط زا اه لیاف پاچ یارب .دینک یدنبرکیپ ار هاگتسد رد هدش بصن یاه هنوزفا هب طوبرم تامیظنت

.دینک هفاضا یتسد تروص‌هب ار رگپاچ کی ای دینک وجتسج ار دوجوم یاهرگپاچ دیناوت

.دینزب هبرض پاچ یور ،تامیظنت هحفص رد

Screen Mirroring

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار دوخ رگشیامن هحفص و هدرک لاعف ار هحفص یزاس هنیآ اه یگژیو

.دینزب هبرض Screen Mirroring یور ،تامیظنت هحفص رد

شیامن و ادص

اه‌نلاعا و اهادص

.دیهد رییغت ار دوخ هاگتسد یور فلتخم یاهادص تامیظنت

.دینزب هبرض اه‌نلاعا و اهادص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک هدافتسا توکس تلاح ای ادص تلاح زا هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص تلاح

.دینک میظنت ار شزرل اب نلاعا یورین :هدننازرل تدش

.دنک شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت ار هاگتسد :ندز گنز ماگنه شزرل

166