شخصی سازی

هحفص لفق شور رییغت

.دیهد رییغت دوخ یصخش تاعلاطا هب نارگید یسرتسد زا یریگولج یارب ار هحفص ندرک لفق شور دیناوت یم

ار هحفص لفق شور کی سپس و دینزب هبرض هحفص لفق لفق هحفص تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دیراد جایتحا لفق ندرکزاب دک هب دینک زاب ار هاگتسد لفق دیهاوخب تقو ره .دینک باختنا

گنوسماس تامدخ زکرم دزن یناشنزاب یارب ار دوخ هاگتسد ،دیدرک شومارف ار لفق ندرک زاب دک رگا

.دیربب

وگلا

میظنت نابیتشپ PIN کی .دینک مسر دییات یارب ار نآ هرابود سپس و دینک مسر وگلا کی رتشیب ای هطقن راهچ لاصتا اب

.دییامن زاب ار هحفص لفق ،دینک یم شومارف ار وگلا یتقو ات دینک

نیپ

.دینک دراو دییات یارب هرابود ار روبع هملک سپس و دینک دراو مقر راهچ لقادح .تسا دادعا لماش طقف PIN کی

زمر

ار روبع هملک سپس و دینک دراو میلاع و ددع لماش هسیون راهچ لقادح .تسا دادعا و اه هسیون لماش روبع هملک کی

.دینک دراو دییات یارب هرابود

تشگنا رثا

تشگنا رنکسا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک تبث ،هحفص لفق ندرک زاب یارب ار دوخ یاه تشگنا رثا

.دینک هعجارم

59