بلاطم تسرهف

دولناد هدننک تیوقت

39

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

40

تنرتنیا

42

هدافتسا لباق یاه یگژیو و تاکرح

تاکرح و اه تیلاعف

44

سمل نودب هدهاشم

48

هرجنپ دنچ

48

رازبا هبعج

53

یسمل هحفص تیساسح شیازفا

54

یزاس یصخش

اه همانرب هحفص و یلصا هحفص تیریدم

55

گنز یاه‌گنهآ و یراوید ذغاک میظنت

58

هحفص لفق شور رییغت

59

تشگنا رنکسا

60

یصوصخ تلاح

63

ناسآ تلاح

64

امش یلبق هاگتسد زا هداد لاقتنا

65

اه باسح میظنت

66

 

نفلت

سامت یرارقرب

67

اه سامت تفایرد

70

سامت لوط رد یاه هنیزگ

71

دینک هعلاطم ار بلطم نیا ادتبا

راک هب زاغآ

هتسب تایوتحم

7

هاگتسد یلک یامن

8

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس زا هدافتسا

10

هاگتسد ندرک شوماخ و نشور

15

هحفص لفق ندرک زاب ای ندرک لفق

16

تامدقم

یسمل هحفص زا هدافتسا

17

یلصا هحفص نامدیچ

20

عیرس میظنت و اه‌نلاعا یاه لناپ

25

اه‌همانرب ندرک زاب

28

اه‌همانرب فذح ای بصن

29

نتم ندرک دراو

31

هحفص زا یرادربسکع

33

یصخش یاهلیاف

34

ورین هریخذ یگژیو

36

امنهار تاعلاطا هدهاشم

37

هکبش لاصتا تیلباق

هارمه نفلت هداد 38

Wi-Fi 38

2