چندرسانه ای

لاح و سح ساسا رب یقیسوم شخپ

.دینک هدافتسا دوخ لاح و سح بسانم یقیسوم شخپ یارب یگژیو نیا زا

.دینزب هبرض کیزوم یور اه همانرب هحفص رد

.دنوش یم یدنب‌هقبط لاح و سح ساسا رب راکدوخ تروص هب اه یقیسوم .دینزب هبرض یقیسوم هنماد یور

.دیشکب ار لولس نیدنچ ای دینزب هبرض لاح و سح لولس کی یور ،اه لولس لخاد یقیسوم هب نداد شوگ یارب

نکمم اه یقیسوم زا یخرب .تسا یقیسوم هرابرد دوجوم تاعلاطا ساسا رب اه یقیسوم یاه یدنب‌هقبط

.دنوشن یدنب‌هقبط لاح و سح یاه لولس رد تسا

رگید یاه‌هاگتسد رد هدش هریخذ یقیسوم شخپ

.دینک شخپ دوخ هاگتسد رد ار نآ و دیزادرپب اه‌هاگتسد ریاس رد هدش هریخذ یقیسوم یوجتسج هب

.دینزب هبرض کیزوم یور اه همانرب هحفص رد

.دنشاب لصو یا هباشم یسرتسد هطقن هب ای دننک ینابیتشپ Wi-Fi Direct زا دیاب اه هاگتسد همه

ینوماریپ هاگتسد کی رد یقیسوم هب یسرتسد

یور سپس و ،دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یگژیو ندرک لاعف یارب هعجارم کیدزن یاه هاگتسد هب ،رتشیب تامیظنت زا علاطا یارب .دوش لاعف ات دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد دیلک

.دینک

وهدرک ادیپ یسرتسد یقیسوم هب ات دینک باختنا کیدزن یاه هاگتسد زا ار‌هاگتسد کی و دینزب هبرض اه هاگتسد یور

.دینک شخپ ار رگید یاه‌هاگتسد یور گنهآ دیناوت‌یم اوتحم یراذگ‌کارتشا یگژیو ندرک لاعف اب .دینک شخپ ار نآ

104