قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

ندناوخ یاهدحاو نداد رییغت

،نییاپ ،لااب هب ار دوخ تشگنا دیناوت یم .دینک شوگ هحفص یور نتم هب دیناوت یم TalkBack زا هدافتسا ماگنه ار یباختنا هیحان لخاد نتم هاگتسد ،ضرف‌شیپ تروص هب .دینک باختنا ار رظن دروم نتم ات دیشکب تسار ای ،پچ ار اه فارگاراپ ای اه طخ ریظن ندناوخ یاهدحاو ریاس لخاد نتم هک دینک میظنت ار هاگتسد دیناوت یم ای .دناوخ یم

.دناوخب

یلحم ینتم یونم زا هدافتسا اب ندناوخ یاهدحاو نداد رییغت

.دینک باختنا ندناوخ یارب ار ینتم1 1

.دوش زاب یلحم ینتم یونم ات دیشکب تسار تمس هب نتشادرب نودب سپس و لااب تمس هب ار دوخ تشگنا2 2

ندینش اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور3 3

.دیرادرب ار دوخ تشگنا ،تایئزج رییغت

اب سپس .دینک شواک ار اهونم ات دیشکب دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور هرابود4 4

.دیرادرب ار دوخ تشگنا ،رظن دروم ندناوخ دحاو ندینش

هعجارم ربنایم تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ هب ،یلحم ینتم یونم ندرک زاب تهج ربنایم تکرح رییغت یارب

.دینک

یدومع یشخب ود تاکرح زا هدافتسا اب ندناوخ یاهدحاو نداد رییغت

.دنک‌یم رییغت ندناوخ دحاو ،دیشک یم نییاپ تمس هب سپس و لااب تمس هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دنک یم رییغت ضرف‌شیپ سپس و هسیون ،‌هژاو ،طخ ،فارگاراپ ،هحفص هب ندناوخ دحاو

.دنک یم رییغت سوکعم تروص هب ندناوخ دحاو بیترت ،دیشک یم لااب تمس هب سپس و نییاپ تمس هب هحفص یور

تیریدم تامیظنت TalkBack ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.ندناوخ تایئزج رد یا‌هخرچ تکرح یدومع یشخبود تاکرح یا‌هراشا تاکرح

یدعب شخب هب نداد شوگ یارب .دینک شوگ یلعف یباختنا نتم زا دعب نتم هب دیناوت یم یلعف ندناوخ دحاو زا هدافتسا اب نتم هب یلعف ندناوخ دحاو زا هدافتسا اب دیناوت یم نینچمه .دیشکب هحفص تسار ای نییاپ تمس هب ار دوخ تشگنا ،نتم هحفص پچ ای لااب تمس هب ار دوخ تشگنا ،نتم یلبق شخب هب نداد شوگ یارب .دینک شوگ یلعف یباختنا نتم زا لبق

.دیشکب

192