مقدمات

ورین هریخذ یگژیو

ورین هریخذ تلاح

.دینک هریخذ ار یرتاب یورین ،هاگتسد یاهدرکلمع ندرک دودحم اب

تلاح‌دیلک یور سپس و دینزب هبرض ورین هریخذ تلاح ورین هریخذ تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد یژرنا ییوج هفرص یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض ورین هریخذ

.دوش لاعف ات دینزب هبرض :دینک باختنا ریز یاه‌هنیزگ زا

هارمه نفلت هداد لاصتا زا هنیمز‌سپ رد ارجا لاح رد یاه‌همانرب هدافتسا عنام :هنیمز سپ هداد ندرک دودحم

.دیوش

همکد و ریخا یاه‌همانرب همکد یارب هنیمز رون ندرک شوماخ هلمج زا فلتخم یاه‌هنیزگ :درکلمع ندرک دودحم

.دینک دودحم ار تشگزاب

.دهد یم شیامن یرتسکاخ تروص هب ار هحفص یاه گنر :یرتسکاخ سایقم تلاح

رتشیب یورین هریخذ تلاح

ریز دراوم هاگتسد ،هداعلا قوف یورین هریخذ تلاح رد .دینک هدافتسا هاگتسد یرتاب یورین شیازفا یارب تلاح نیا زا :دهد یم ماجنا ار

.دهد یم شیامن یرتسکاخ تروص هب ار هحفص یاه گنر•

.دینک بختنم و یرورض یاه همانرب هب دودحم طقف ار دوجوم یاه همانرب•

.دنک یم لاعفریغ ،هحفص ندوب شوماخ نامز رد ار هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا•

.دنک یم لاعفریغ ار ثوتولب و Wi-Fi یاه یگژیو•

36