اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یر دستگاه ها

NFC یگژیو اب دیرخ ماجنا

تبث یارب .دیشاب هدرک مان تبث هارمه نفلت تخادرپ تامدخ یارب دیاب ،تخادرپ یارب NFC یگژیو زا هدافتسا زا لبق

.دیریگب سامت سیورس هدنهد هئارا اب ،سیورس هب طوبرم تاعلاطا تفایرد ای مان

هبرض نآ ندرک لاعف یارب NFC دیلک یور سپس و دینزب هبرض NFC تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض NFC یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دینزب

.دینک سمل NFC ناوخ تراک کی تمس هب ار هاگتسد تشپ رد عقاو NFC نتنآ

.دینک باختنا ار همانرب کی و دینزب هبرض تخادرپ و هبرض یور ،ضرف‌شیپ تخادرپ همانرب میظنت یارب

.دشابن دوجوم تخادرپ یاه‌همانرب همه لماش تخادرپ یاه سیورس تسرهف تسا نکمم

اه‌هداد لاسرا

یگژیو یاراد هاگتسد هب نیبطاخم تاعلاطا و بو تاحفص دننام هداد لاسرا یارب Android Beam یگژیو زا

.دینک هدافتسا NFC

نآ ندرک لاعف یارب NFC دیلک یور سپس و دینزب هبرض NFC تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض NFC یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دینزب هبرض

.دوش لاعف ات دینزب هبرض Android Beam دیلک یور و دینزب هبرض Android Beam یور2 2

.دیهد رارق دوخ هاگتسد NFC نتنآ اب سامت رد ار رگید هاگتسد NFC نتنآ و دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

هنیزگ ات دینزب هبرض دوخ هاگتسد شیامن هحفص یور ،دش نایامن هحفص یور .دینک سمل لاقتنا یارب یماگنه4 4

.دینک لاسرا ار

150