تنظیمات

رازبا هبعج

.دنک هدافتسا رازبا هبعج زا ات دینک میظنت ار هاگتسد

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب رازبا هبعج دیلک یور سپس و دینزب هبرض رازبا هبعج یور ،تامیظنت هحفص رد

هبرض شیاریو یور ،اه همانرب تسیل شیاریو یارب .دینک هدهاشم رازبا هبعج رد شیامن یارب ار اه‌همانرب تسرهف

.دینزب

یزاس یصخش

ناسآ تلاح

.دینک میظنت ناسآ تلاح رد ار هاگتسد

.دینزب هبرض ناسآ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت درادناتسا تلاح یور ار هاگتسد :درادناتسا تلاح

.دینک میظنت ناسآ تلاح یور ار هاگتسد :ناسآ تلاح

.دینک باختنا رت هداس نامدیچ لامعا یارب ییاه‌همانرب :ناسآ یاه‌همانرب

یسرتسد تیلباق

یسرتسد تیلباق هرابرد هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هدافتسا هاگتسد هب یسرتسد دوبهب یارب یگژیو نیا زا

.دینک هعجارم

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق یور ،تامیظنت هحفص رد

یصوصخ تلاح

یریگولج یصوصخ تلاح یزاس‌لاعف هلیسو هب امش یصخش یاوتحم هب نیریاس یسرتسد زا هک دینک میظنت ار هاگتسد

.دنک

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یصوصخ تلاح دیلک یور سپس و دینزب هبرض یصوصخ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

ای دینک میظنت ،یصوصخ تلاح ندرک لاعف یارب ار لفق ندرک زاب شور :یصوصخ تلاح هب یسرتسد عون

.دیهد رییغت

تلاح زا راکدوخ تروص هب ار هاگتسد ،دوش یم شوماخ شیامن هحفص هک یماگنه :راکدوخ ندش لاعفریغ

.دنک یم جراخ یصوصخ

170