اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یر دستگاه ها

ریوصت کی تفایرد

تفایرد ریوصت .دیریذپب ار ثوتولب زوجم تساوخرد ،دنک یم لاسرا امش یارب ار یریوصت رگید هاگتسد هک یماگنه

.دوش یم هریخذ Download یرلاگ هشوپ رد هدش

ثوتولب یاه‌هاگتسد طابترا عطق

.دینزب هبرض ثوتولب تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دهد‌یم ناشن یتسرهف رد ار هدش تفج یاه‌هاگتسد ،هاگتسد نیا

.دوش عطق نآ طابترا ات دینزب هبرض هاگتسد مان رانک رد یور2 2

.دینزب هبرض یزاس طبترمریغ یور3 3

میقتسم Wi-Fi

Wi-Fi Direct هرابرد

.دنک یم لصو مه هب Wi-Fi هکبش قیرط زا یسرتسد هطقن هب زاین نودب ار اه‌هاگتسد Wi-Fi Direct

اه هاگتسد ریاس هب لاصتا

.دوش لاعف ات دینزب هبرض Wi-Fiیور سپس و دینزب هبرض Wi-Fiتامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض میقتسم Wi-Fi یور2 2

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینک باختنا ندش لصتم یارب هاگتسد کی3 3

.دینزب هبرض هاگتسد مان رییغت یور ،هاگتسد مان نداد رییغت یارب

.دیریذپب رگید هاگتسد رد ار Wi-Fi Direct زوجم دییأت تساوخرد4 4

147