دورٜ⠆찆

.دینک لامعا اه سکع هب هولج کی و دینک باختنا سکع نتفرگ تلاح کی4 4

هب ،اه سکع ریاس هدهاشم یارب .دنک یم هریخذ ار نآ نیرتهب و دریگ یم سکع یرس کی :سکع نیرتهب

.دنک یم صخشم اب ار نآ و هدرک داهنشیپ ار سکع نیرتهب ،هاگتسد .دیورب تسار ای پچ

نکمم ریوصت نیرتهب داجیا یارب ار اهنآ و دیریگب نامزمه روطب یهورگ سکع نیدنچ :هرهچ نیرتهب• تلاح زا ار هژوس ره تلاح نیرتهب و دینزب هبرض اه هرهچ زا کی ره درز یاهرداک یور .دینک بیکرت اب ار نآ و هدرک داهنشیپ ار سکع نیرتهب ،هاگتسد .دینک باختنا دوش‌یم نایامن هحفص نییاپ رد هک ییاه

.دنک یم صخشم

بیکرت ،تسا تکرح ریسم هدنهدناشن هک ریوصت کی داجیا یارب ار اهنآ و دیریگب سکع نیدنچ :مارد سکع• شیاریو یارب .دینک هدرتسگ ریوصت رد ار تکرح ریسم ،هحفص یاهتنا زا رتشیب یاه‌سکع باختنا اب .دینک ات دینزب هبرض یور .دینک باختنا ار یسکع و دینزب هبرض یور ،بختنم یاه‌سکع تکرح ریسم هاوخلد هب ار سکع .دوش کاپ تکرح ریسم ات دینزب هبرض یور ای دوش هداد شیامن هژوس تکرح ریسم

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و هدرک شیاریو

کاپ ار هتساوخان کرحتم یایشا ات دینزب هبرض یور .دینک کاپ ار هتساوخان کرحتم یایشا :نک کاپ

.دوش ینادرگزاب یلصا سکع ات دینزب هبرض یور .دینک

عیرس تکرح لاح رد هژوس هک دسرب رظن هب ات دینک لامعا هژوس هنیمز سپ هب هولج کی :سکع ییاجباج• یرات هیواز ات دینزب هبرض کرحتم رات یور .دینک باختنا ار هژوس کی ات دینزب هبرض ءایشا یور .تسا فارطا رد هریاد کی دوخ تشگنا طسوت و دینزب هبرض یور .دیهد رییغت ار هنیمز سپ هب لامعا لباق ای پچ تمس هب ار هحفص ،هنیمز سپ یرات حطس میظنت یارب .دوش میظنت یرات هیواز ات دیشکب گرزب هریاد

.دیشکب تسار

.دینزب هبرض یور ،سکع شیاریو نایاپ زا سپ5 5

اماروناپ

اب ار سکع هاگتسد نیا .دینک هدافتسا هدش لیکشت مه رانک سکع نیدنچ زا هک یسکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد

.دینزب هبرض اماروناپ تلاح نیبرود یور ،اه همانرب هحفص رد :دینک لابند ار ریز یاهدنفرت ،سکع نیرتهب نتفرگ یارب

.دیهد تکرح یگتسهآ هب تهج کی رد ار نیبرود•

.دیراد هگن باق لخاد رد ار ریوصت نیبرود بایامن رد•

.دینک یراددوخ هداس راوید ای یلاخ نامسآ دننام صخشمان هنیمز سپ اب ییاه‌سکع نتفرگ زا•

88