ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

 

 

 

 

 

 

 

میوقت

 

 

 

 

 

 

 

S Planner یارجا

 

 

 

 

.دینک هدافتسا فیاظو و اهدادیور تیریدم یارب همانرب نیا زا

 

 

 

 

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺍﺭ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺕﻟﺎﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺯﻭﺭﻣﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻪﺑ ﻭﺭﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺎﺟﻳﺍ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻪﻔﻳﻅﻭ ﺎﻳ ﺎﻫﺩﺍﺩﻳﻭﺭ

:دینک هدافتسا ریز دراوم زا و دینزب هبرض یور

.دیوش اجباج صاخ خیرات کی هب :دینک باختنا هدهاشم یارب ار خیرات

.دینک فذح ار اه هفیظو ای اهدادیور :فذح

.دیزادرپب اه هفیظو ای اهدادیور یوجتسج هب :وجتسج

.دینک باختنا شیامن یارب ار اه میوقت :اه میوقت

.دینک ماگمه دوخ یاه باسح اب ار اه هفیظو و اهدادیور :دوش ماگمه نونکا

.دیهد رییغت ار میوقت تامیظنت :تامیظنت

130