دورٜ⠆찆

.دهد شیامن ار اهنآ ،اهویدیو طبض ای اه‌سکع نتفرگ زا سپ هک دینک میظنت ار هاگتسد :اهویدیو/اه‌سکع رورم

نیا .دنشاب هتشاد یعقاو هب کیدزن یگنر فیط ریواصت ات دینک باختنا یدیفس لداعت نازیم کی :یدیفس لداعت• لداعت یهدرون یارب امد فیط هباشم تامیظنت نیا .تسا هدش یحارط صاخ یهدرون یاه تلاح یارب تامیظنت

.تسا یا هفرح یاه نیبرود رد یدیفس

یم تفایرد نیبرود رگسح هک تسا یرون نازیم هدننک صخشم .دیهد رییغت ار یهدرون رادقم :یهدرون رادقم

.دینک هدافتسا رتلااب یهدرون زا ،رون مک طیارش یارب .دنک

کمک اه هژوس باختنا ماگنه یدنب بیکرت رد امش هب ات دهد یم شیامن ار بایامن یاهامنهار :یجنرطش طوطخ

.دنک

.دنک هدافتسا موز ای رتاش درکلمع لرتنک یارب ادص میظنت همکد زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :ادص نازیم دیلک

.دریگب سکع ،یتوص یاه نامرف اب ات دینک میظنت ار دینک میظنت ار هاگتسد :ادص لرتنک

.دینک هدهاشم نیبرود زا هدافتسا هرابرد ار امنهار تاعلاطا :امنهار

.دینک یناشنزاب ار نیبرود تامیظنت :تامیظنت یناشنزاب

.دنشاب توافتم هدافتسا دروم تلاح هب هتسب تسا نکمم دوجوم یاه هنیزگ

93