نیبرود

یلصا یرادربریوصت

ویدیو طبض ای نتفرگ سکع

.دینزب هبرض نیبرود یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دنک سوکوف اجنآ نیبرود ات دینزب هبرض شیامن شیپ هحفص رد ریوصت یور2 2

.دینزب هبرض یور ،ویدیو طبض یارب و یور ،سکع نتفرگ یارب3 3

.دوش ییامن کچوک ات دینک کیدزن مه هب ار تشگنا ود و دوش ییامنگرزب ات دینک رود )مه زا( ار تشگنا ود•

.دینزب هبرض یور ،نآ ندرک طبض ماگنه رد ملیف کی زا سکع طبض یارب•

سوکوف یارب .دینزب هبرض دینک سوکوف دیهاوخ‌یم هک ییاج یور ،ویدیو طبض ماگنه سوکوف رییغت یارب•

.دینزب هبرض یور ،هحفص زکرم رد

 

 

 

 

 

 

ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺍﺭ یﺭﺎﺟ ﺕﻟﺎﺣ

 

 

 

 

 

ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﻭ ﻭﻠﺟ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﻥﻳﺑ

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻫﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺕﺷﭘ

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻭﻳﺩﻳﻭ ﻁﺑﺿ ﻪﺑ ﻉﻭﺭﺷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ یﺎﻫﺭﺑﻧﺎﻳﻣ

.ﺩﻳﺭﻳﮕﺑ ﺱﮑﻋ

 

ﺍﺭ یﺭﺍﺩﺭﺑﺭﻳﻭﺻﺗ ﺕﻟﺎﺣ

ﺭﻳﻳﻐﺗ ﺍﺭ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ

.ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ

.ﺩﻳﻫﺩ

 

 

ﻪﮐ ﯽﻳﺎﻫﻭﻳﺩﻳﻭ ﻭ ﺎﻫ ﺱﮑﻋ

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﺩﻳﺍﻪﺗﻓﺭﮔ

83