قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

شلاف نلاعا میظنت

.دنزب کمشچ تاعلاطا ای دیدج یاه مایپ ،یتفایرد یاه سامت ماگنه ات دینک میظنت ار شلاف

تملاع ار شلف نلاعا سپس و دینزب هبرض ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

اهادص همه ندرک شوماخ

شوماخ ار هملاکم کی نیح رد هدنریگ سامت یادص لماش هناسر یادص ریظن اهادص همه هک دینک میظنت ار هاگتسد

.دنک

شوماخ ار اهادص همه سپس و دینزب هبرض ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب تملاع ار دینک

سیونریز تامیظنت

گنوسماس ناونع

هبرض )CC\ Samsung یاه‌سیونریز ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب C...\ Samsung یاه‌سیونریز دیلک یور سپس و دینزب :دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا

.دیهد رییغت ار ناونع تیعقوم :یدنبزارت

.دیهد رییغت ار تنوف عون :تنوف

.دیهد رییغت ار تنوف هزادنا :تنوف هزادنا

.دیهد رییغت ار سیونریز نتم هبل :هبل

.دیهد رییغت ار نتم تیفافش و گنر :تنوف

.دیهد رییغت ار سیونریز رداک هنیمز‌سپ تیفافش و گنر :هنیمز سپ

.دیهد رییغت ار سیونریز هرجنپ تیفافش و گنر :سیونریز هرجنپ

201