ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

هفیظو ای دادیور داجیا

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

خیرات یور هرابود و دینک باختنا ار هفیظو ای دادیور نودب خیرات کی دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض یور2 2

.دینزب هبرض

.دییامن دراو ار تایئزج و دینک باختنا ار هفیظو ای دادیور3 3

میظنت یرایتخا رارکت کی دیناوت یم .دینک میظنت دادیور یارب نایاپ و عورش خیرات کی :دادیور ندوزفا

.دینک

.دینک میظنت یرایتخا تیولوا کی دیناوت یم .دینک هفاضا صاخ خیرات کی هب فظوم راک کی :هفیظو ندوزفا

.ﺩﻳﻧﮐ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﺍﺭ ﻡﺗﻳﺁ ﮏﻳ

یﺯﺎﺳ ﻡﺎﮕﻣﻫ ﺎﻳ ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ یﺍﺭﺑ ﻡﻳﻭﻘﺗ ﮏﻳ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﻥﺍﻭﻧﻋ ﮏﻳ

ﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻭﺭ ﻥﺎﮑﻣ ﺎﺗ ﺩﻳﻧﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ ﻪﺷﻘﻧ ﮏﻳ

.ﺩﻳﻫﺩ ﻥﺎﺷﻧ

ﺩﺍﺩﻳﻭﺭ یﺍﺭﺑ ﻥﺎﻳﺎﭘ ﻭ ﻉﻭﺭﺷ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﮏﻳ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻡﻳﻅﻧﺗ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ یﺭﺗﺷﻳﺑ ﺕﺎﻳﺋﺯﺟ

.دینزب هبرض تبث یور ،هفیظو ای دادیور هریخذ یارب4 4

131