مدیر دستگاه و داده ها

گنوسماس باسح کی زا هدافتسا

ودینزب هبرض گنوسماس کارتشا باسح ندوزفا اه باسح تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دیوش دوخ گنوسماس باسح دراو سپس

.دینزب هبرض تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد2 2 هخسن لااح نیمه یور سپس و دینزب تملاع ار یریگ نابیتشپ دراوم ،دینزب هبرض نابیتشپ Cloud یور3 3

.دینزب هبرض یریگ نابیتشپ دینک هیهت نابیتشپ

،دینزب هبرض یبایزاب Cloud تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،اه‌هداد یبایزاب یارب

.دینزب هبرض دوش یبایزاب نونکا یور سپس و دینک باختنا ار دراوم

اه‌هداد یناشنزاب یارجا

مهم تاعلاطا مامت زا امتح ،هناخراک یاه هداد یناشنزاب یارجا زا لبق .دینک فذح ار هاگتسد یاه‌هداد و تامیظنت همه هداد ندادرگزاب ای یریگ نابیتشپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هیهت نابیتشپ هخسن هاگتسد یور رب هدش هریخذ

.دینک هعجارم اه

یناشنزاب هناخراک هداد یناشنزاب یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم یزادنا‌هار هرابود راکدوخ تروص هب هاگتسد .دینزب هبرض همه فذح هاگتسد

160