تنظیمات

هدامآ ‏نامز‏،همانرب کی هب دودحم یسرتسد هزاجا و رت هداس نامدیچ کی شیامن اب :رتشیب یورین هریخذ تلاح

.دیهد شهاک ار نآ فرصم و شیازفا ار یرتاب راک هب

لوط ،دوشن هدافتسا هاگتسد رگا هک تسا یا هدنامیقاب نامز هدنهد ناشن ،راک هب هدامآ ینیمخت نامز رثکادح

ونات هاگتسد تامیظنت هب هتسب تسا نکمم راک هب هدامآ نامز .دوش هیلخت لماک روط هب یرتاب ات دشک یم

.دشاب توافتم درکراک طیارش

هریخذ لحم

.دینک هدهاشم ار دوخ هاگتسد هظفاح تاعلاطا

.دینزب هبرض هریخذ لحم یور ،تامیظنت هحفص رد

شیپ یاه همانرب و لماع متسیس نوچ تسا هدش صخشم تیفرظ زا رتمک یلخاد هظفاح یعقاو تیفرظ تسا نکمم هاگتسد یاقترا زا سپ دوجوم هظفاح تیفرظ نازیم .دنا هدرک لاغشا ار هظفاح زا یشخب ضرف

.دنک رییغت

تینما

.دیهد رییغت ار تراک USIM ای تراک میس و هاگتسد ندرک نمیا یارب تامیظنت

.دینزب هبرض تینما یور ،تامیظنت هحفص رد

هب دیناوت یم .دییامن هدهاشم ار دوخ هارمه نفلت یور رب هدش بصن هاگتسد ناریدم :هاگتسد یاه تسرپرس

.دننک لامعا هاگتسد یور رب دیدج طباوض ات دیهدب هزاجا هاگتسد ناریدم

.دنک زاجم ار صخشمان عبانم زا اه همانرب بصن هک دینک میظنت ار هاگتسد :صخشمان عبانم

ره رد .دینک دراو هاگتسد یور رب هدش هریخذ یاه هداد یراذگ زمر یارب روبع زمر کی :هاگتسد یراذگزمر

.دینک دراو ار روبع زمر دیاب هاگتسد ندرک نشور راب

کی زا شیب تسا نکمم اه هداد یراذگ زمر اریز دینک ژراش ار یرتاب ،میظنت نیا ندرک لاعف زا شیپ

.دشکب لوط تعاس

قیرط زا رود هار زا ار هدش هدیدزد ای هدش مگ هاگتسد لرتنک هزاجا ات دینک میظنت ار هاگتسد :رود هار یاه لرتنک

.دیوش دوخ گنوسماس باسح دراو دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب .دهدب تنرتنیا

.دینک هدهاشم ای هدرک هفاضا ار نات گنوسماس کارتشا :باسح تبث

مگ هاگتسد ناکم نییعت ای ناکم تاعلاطا یروآدرگ هزاجا ات دینک میظنت ار هاگتسد :Google ناکم تامدخ

.دیهدب ار هارمه نفلت یاه هکبش ای Wi-Fi قیرط زا هدش هدیدزد ای هدش

 

178