تنظیمات

ثوتولب

.دینک لاعف هاتوک هلصاف رد تاعلاطا لدابت یارب ار ثوتولب یگژیو

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب ثوتولب دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثوتولب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دینک میظنت ار تسا ندش هدید لباق هاگتسد هک ینامز تدم :ندوب تیؤد لباق نامز

.دینک هدهاشم ار ثوتولب یگژیو قیرط زا یتفایرد یاه‌لیاف :هدش تفایرد یاهلیاف

.دیهد رییغت ار هاگتسد مان :هاگتسد مان رییغت

.دینک هدهاشم ثوتولب دروم رد ار امنهار تاعلاطا :امنهار

هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا

اه‌هاگتسد ریاس اب هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن کی ناونع هب هاگتسد زا

.دینک هعجارم هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک هدافتسا

.دینزب هبرض هارمه نفلت لاصتا هطقن و هطساو اب لاصتا یور ،تامیظنت هحفص رد

ریاس اب هارمه نفلت هکبش لاصتا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن زا :هارمه نفلت لاصتا هطقن• هک دینک هدافتسا یماگنه یگژیو نیا زا دیناوت یم .دینک هدافتسا Wi-Fi هکبش قیرط زا یاه هاگتسد ای اه هنایار

.تسین سرتسد رد هکبش لاصتا

USB قیرط زا هنایار اب هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا کارتشا یارب USB گنیرتت زا :USB لاصتا

.دوش یم هدافتسا هنایار یارب میس یب مدوم کی ناونع هب امش هاگتسد ،هنایار کی هب لاصتا ماگنه .دینک هدافتسا

اب هاگتسد هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا کارتشا یارب ثوتولب گنیرتت زا :ثوتولب اب تنرتنیا یراذگ کارتشا

.دینک هدافتسا ثوتولب قیرط زا یاه هاگتسد رگید ای هنایار

زاورپ تلاح

هدافتسا یا هکبش ریغ تامدخ زا دیناوت یم طقف .دنک یم لاعفریغ هاگتسد رد ار میس یب یاهدرکلمع همه تلاح نیا

.دینک

.دینزب هبرض زاورپ تلاح یور ،تامیظنت هحفص رد

163