پیام ها و ایمیل

:دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا یکی زا ات دینزب هبرض یور ،مایپ کی داجیا ماگنه

.دییامن دراو ار مایپ و دینک باختنا مایپ یوگلا کی :عیرس یاه خساپ

.دینک دراو ار اه کتروص :کلکش جرد

.دینک دراو عوضوم کی :ناونع ندوزفا

.دینک هفاضا ار مایپ یاهدیلاسا :دیلاسا ندوزفا

.دینک میظنت مایپ لاسرا یارب صخشم خیرات و تعاس کی :مایپ یدنب‌نامز

.دینک وغل ار مایپ داجیا :وغل

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف هزادنا

هدش یدنب نامز یاه مایپ لاسرا

هبرض دش ماجنا یور و دینک میظنت ار خیرات و تعاس .دینزب هبرض مایپ یدنب‌نامز یور ،مایپ نتشون ماگنه

.دینزب

مایپ ،دشابن رادیاپ هکبش ای دشابن لصو هکبش هب ،دشاب شوماخ هاگتسد ،هدش یزیر همانرب نامز رد رگا•

.دش دهاوخن لاسرا

هقطنم نیدنچ نیب رگا .دنک یم راک هاگتسد یور رب هدش میظنت خیرات و تعاس ساسا رب یگژیو نیا• لاسرا تسرد نامز رد اه‌مایپ تسا نکمم ،دنکن زور هب ار نامز تاعلاطا هکبش و دیوش اجباج ینامز

.دنوشن

تیولوا تسرهف هب نیبطاخم ندوزفا

دامن کی باختنا اب .دینک میظنت راد تیولوا نیبطاخم ناونع هب ار دینک یم هملاکم اهنآ اب بترم روط‌هب هک ینیبطاخم

.دینک لاسرا مایپ اهنآ هب ،اه‌مایپ تسرهف یلااب زا بطاخم

ار نیبطاخم ،نیبطاخم ای تفایرد قودنص ← .دینزب هبرض دینزب هبرض مدقم ناگدننک لاسرا ندوزفا یارب یور هبرض یور رتشیب نیبطاخم ندوزفا یارب .دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ندش هفاضا یارب

.دینزب

وبطاخم ره یور ،دیراد هگن و دینزب هبرض بطاخم کی یور ،راد تیولوا تسرهف زا نیبطاخم فذح یارب

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس

78