یسرتسد تیلباق

یسرتسد تیلباق هرابرد

ای ییانیب تلالاتخا ریظن یمسج یاه یناوتان یاراد دارفا یارب دنتسه یصاخ یاه یگژیو ،یسرتسد تیلباق یاهونم

.ییاونش یسرتسد تیلباق یاهونم ندرک زاب یارب یلصا هحفص همکد زا هدافتسا )TalkBack( یتوص دروخزاب تنوف هزادنا نداد رییغت هحفص ییامن‌تشرد نلاعا یاه یروآدای میظنت

شیامن هحفص یاه‌گنر ندرک سوکعم گنر میظنت شلاف نلاعا میظنت

اهادص همه ندرک شوماخ سیونریز تامیظنت ادص نزاوت میظنت یکت یادص راکدوخ سمل رایتسد یونم

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت لماعت لرتنک اه سامت هب نداد نایاپ و ییوگ خساپ

هبرض کت تلاح زا هدافتسا یسرتسد تیلباق تامیظنت تیریدم دیفم یاه یگژیو ریاس زا هدافتسا

.دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یسرتسد تیلباق یاهونم زا هدافتسا یارب

187