ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

یتوص یاه تشاددای مان رییغت

دراو ار یتوص تشاددای مان ،دینزب هبرض مان ضیوعت یور ،دیراد هگن و دینزب هبرض یتوص تشاددای یور

.دینزب هبرض مان ضیوعت یور سپس و دینک

اه یدنب‌هقبط تیریدم

سپس و دینک باختنا گنر کی ،دینک دراو ار یدنب هقبط مان کی ،دینزب هبرض اههورگ شیاریو یور

.دینزب هبرض دییات یور

هبرض یتوص تشاددای یور یتوص یاه تشاددای تسرهف رد ،یتوص تشاددای یدنب‌هقبط صاصتخا ای رییغت یارب

.دینک باختنا ار یدنب هقبط سپس و دینزب هبرض هورگ نداد رییغت یور سپس .دیراد هگن و دینزب

سپس و دینزب هبرض هورگ ساسا رب رتلیف یور ،یدنب هقبط بسح رب یتوص یاه تشاددای ندرک رتلیف یارب

.دینک باختنا ار یدنب هقبط

Dropbox

.دینک هدافتسا Dropbox یربا هریخذ هظفاح قیرط زا نارگید اب اهنآ کارتشا و اهلیاف هریخذ یارب همانرب نیا زا ره و بو رورس اب راکدوخ تروص هب امش هاگتسد ،دینک یم هریخذ Dropbox رد ار دوخ یاه لیاف هک یتقو

.دوش یم ماگمه ،دشاب هدش بصن نآ رد Dropbox هک یرگید هاگتسد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

.دینزب هبرض Dropbox یور اه همانرب هحفص رد

،هناخراک یاه‌هداد هب یناشنزاب ماجنا زا سپ نآ ددجم عورش ای راب نیلوا یارب همانرب نیا یزادنا‌هار ماگنه

.دینک لابند یزادنا‌هار لیمکت یارب ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد :دینک هدافتسا ریز یاهدرکلمع زا

.دنوش یراذگراب اه‌لیاف ات دینزب هبرض Upload here یور .اه لیاف ندرک زاب ای یراذگراب :

فذح ،دیراذگب کارتشا هب ار اه لیاف ات دینزب هبرض یور .هدش یراذگراب یاه‌ملیف ای اه سکع هدهاشم :

.دییامن داجیا ار اه موبلآ ای دینک

.اه یدنمقلاع تسرهف رد اه لیاف ندرک زاب :

.اه‌نلاعا هدهاشم :

140