قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

تنوف هزادنا نداد رییغت

زا تحار هدافتسا یارب ار تنوف فلتخم یاه هزادنا هاگتسد .دینک هدافتسا تنوف هزادنا رییغت یارب یگژیو نیا زا رد تسا نکمم گرزب هداعلا قوف یور تنوف هزادنا میظنت .دهد یم هئارا ییانیب تلاکشم یاراد دارفا طسوت هاگتسد

.دشابن هدافتسا لباق اه‌همانرب زا یخرب

.دینزب هبرض تنوف هزادنا ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

هحفص ییامن‌تشرد

.دینک هدافتسا صاخ هیحان کی ییامنگرزب و هحفص ییامن‌تشرد یارب یگژیو نیا زا

یور سپس و دینزب هبرض ییامنگرزب تاکرح ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض ییامنگرزب تاکرح دیلک

.دینک ییامنگرزب صاخ هیحان کی یور ات دینزب هبرض هحفص یور تعرس هب راب هس :ییامنکچوک و ییامنگرزب•

.دینزب هبرض تعرس هب راب هس هحفص یور هرابود ،تشگزاب یارب

.دینک هدافتسا هدش تشرد هحفص رد تکرح یارب تشگنا ود زا :تکرح اب هحفص شواک•

رود مه زا ار دوخ تشگنا ود سپس .دینزب هبرض هدش تشرد هحفص یور تشگنا ود اب :ییامنگرزب تبسن میظنت•

.دینک میظنت ار تبسن ات دینک کیدزن مه هب ای

.درک ییامنگرزب ناوت یمن ار هحفص یور یاهدیلک هحفص•

تسا نکمم باسح نیشام و نفلت ریظن اه‌همانرب زا یخرب ییاراک ،دوش یم لاعف یگژیو نیا هک یماگنه•

.دریگ رارق ریثأت تحت

نلاعا یاه یروآدای میظنت

.دینک هدافتسا دیا هدرکن یسررب ینامز هلصاف رد هک ییاه‌نلاعا دروم رد رادشه یارب یگژیو نیا زا

دیلک یور سپس و دینزب هبرض نلاعا روآدای ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض نآ ندش لاعف یارب نلاعا روآدای

.دینزب هبرض روآدای ینامز هلصاف یور ،اهرادشه نیب ینامز هلصاف میظنت یارب

199