حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

دنمشوه رادشه

دیلک یور سپس و دینزب هبرض دنمشوه رادشه تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دنمشوه رادشه

.دزرل یم دیراد یمرب ار هاگتسد هک ینامز ،دیراد دیدج یاه مایپ ای خساپ یب یاه سامت رگا

.دشاب هتشادن رارق یفاص حطس یور رب هاگتسد ای دشاب نشور هحفص رگا دنک یمن راک یگژیو نیا

ثکم/ندرک ادصیب

دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثکم/ندرک ادصیب تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض ثکم/ندرک ادصیب

هحفص یور تسد فک نتفرگ

.دیناشوپب ناتتسد فک اب ار هحفص ،هناسر شخپ تقوم فقوت ای اهرادشه ای یدورو یاه سامت ندرک ادص یب یارب

45