اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یر دستگاه ها

S Beam

.دینک هدافتسا دانسا و ریواصت ،اه ملیف لیبق زا ییاه هداد لاسرا یارب یگژیو نیا زا

.دینک لاعف هدنریگ هاگتسد رد ار S Beam یگژیو1 1

نآ ندرک لاعف یارب NFC دیلک یور سپس و دینزب هبرض NFC تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد2 2

.دوش لاعف ات دینزب هبرض NFC یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دینزب هبرض

.دوش لاعف ات دینزب هبرض S Beam دیلک یور و دینزب هبرض S Beam یور3 3

.دیهد رارق دوخ هاگتسد NFC نتنآ اب سامت رد ار رگید هاگتسد NFC نتنآ و دینک باختنا ار لیاف کی4 4

ار لیاف ات دینزب هبرض دوخ هاگتسد شیام هحفص یور ،دش نایامن هحفص یور .دینک سمل لاقتنا یارب یماگنه5 5

.دینک لاسرا

نوناق ضقن ،راک نیا ماجنا .دینکن لاسرا S Beam قیرط زا ار یرادرب هخسن قح یاراد تاعلاطا• زا ربراک تسردان هدافتسا زا یشان تیلوئسم لابق رد یتیلوئسم گنوسماس .تسا یرادرب هخسن قح

.درادن یرادرب هخسن قح یاراد بلاطم

.دشاب قفومان تسا نکمم لیاف لاقتنا ،دننک لاسرا ار ییاه هداد نامزمه دننک یعس هاگتسد ود رگا•

151