قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

Google ناونع

هبرض )CC( Google یاه‌سیونریز ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب CC...( Google یاه‌سیونریز دیلک یور سپس و دینزب :دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا

.دینک باختنا ناونع شیامن یارب ار ینابز :نابز

.دیهد رییغت ار تنوف هزادنا :نتم هزادنا

.دیهد رییغت ار ناونع کبس :سیونریز کبس

ادص نزاوت میظنت

.دنک میظنت ار ادص نزاوت تسده کی زا هدافتسا ماگنه هک دینک میظنت یا‌هنوگ هب ار هاگتسد یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد .دینک لصو هاگتسد هب تسده کی ،ادص نزاوت میظنت یارب

ودینک میظنت ار ادص نزاوت و دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار میظنت راون .دینزب هبرض ادص نزاوت ییاونش

.دینزب هبرض دییات یور سپس

یکت یادص

یجورخ .دهد رییغت ونوم هب ویرتسا زا ار ادص یجورخ ،تسا لصتم تسده هک یماگنه ات دینک میظنت ار هاگتسد راچد رگا .دوش‌یم شخپ تسده یاهوگدنلب مامت قیرط زا هک دنک‌یم بیکرت لانگیس کی اب ار ویرتسا یادص ونوم

.دینک هدافتسا یگژیو نیا زا تسا رت‌تحار ناتیارب شوگ لخاد نوفده کی ای دیتسه ییاونش صقن

تملاع ار یکت یادص سپس و دینزب هبرض ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

راکدوخ سمل

.دزرلب ،اه‌یزاب ریظن هدش دولناد یاه‌همانرب یاهادص شخپ ماگنه ات دینک میظنت ار هاگتسد

تملاع ار راکدوخ سمل سپس و دینزب هبرض ییاونش یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

.دننک یمن ینابیتشپ یگژیو نیا زا اه همانرب زا یضعب

202