تنظیمات

:رتشیب تامیظنت

یاه سامت یرارقرب ماگنه لباقم فرط یارب ار دوخ هدنریگ سامت هسانش :نم سامت هسانش شیامن

.دیهد ناشن یجورخ

 

.دینک تیاده یرگید هرامش هب ار یتفایرد یاه سامت :سامت تیاده

زا لبق )روشک ای هقطنم دک( دنوشیپ کی راکدوخ تروص هب هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ هقطنم دک

.دنک جرد نفلت هرامش

 

.دینک دودسم ار یجورخ ای یدورو یاه سامت :سامت تیدودحم

.دنوش زاجم ،تسا ماجنا لاحرد سامت کی هک یماگنه یدورو سامت یاهرادشه :راظتنا رد سامت

.دینک لاعف ،دنا هدش عطق ای هدشن لصتم هک ییاه سامت یارب ار راکدوخ یریگ هرامش :راکدوخ ریگ هرامش

لخاد یاه هرامش هب اه سامت ندرک دودحم روظنم هب ار تباث سامت هرامش تلاح :تباث سامت یاه هرامش

ار تراک USIM ای تراک میس هارمه هدش هضرع PIN2 .دینک لاعفریغ ای لاعف ،تباث سامت هرامش تسیل

 

.دینک دراو

 

:دیلک هحفص گنهآ و گنز گنهآ

.دینک باختنا ای هفاضا یتفایرد یاه سامت یارب سامت گنز کی :گنز یاه گنهآ

.دینک باختنا ای هدرک هفاضا هدننازرل یوگلا کی :اه شزرل

شخپ سامت گنز کی و دزرلب یدورو یاه سامت یارب ات دینک میظنت ار هاگتسد :ندز گنز ماگنه شزرل

.دنک

 

.دنک شخپ ادص اه همکد یور هبرض ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :یریگ هرامش دیلک هحفص یادص

ار اه سامت لوط رد هدش هدافتسا یادص تیفیک ،دش لصو تسده هک ینامز :سامت یادص یزاس یصخش

.دینک یزاس یصخش ای باختنا

ار امش یادص رگید دارفا ات دنک فذح ار هنیمز سپ زیون هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص نازیم ندرک مک

.دنونشب رتحضاو

.دینک باختنا رگید فرط هب شیامن یارب ار یریوصت :نم ریوصت ندرک یفخم

.دینک باختنا ار دوخ یتوص تسپ سیورس هدننک هئارا :سیورس هدنهد هئارا

زا ار هرامش نیا .دینک دراو ار یتوص تسپ سیورس هب یسرتسد یارب رظن دروم هرامش :یتوص تسپ تامیظنت

.دینک تفایرد سیورس هدنهد هئارا

.دینک باختنا دیدج یتوص یاه تسپ یارب سامت گنز کی :رادشه یادص

.دزرلب ،دنک یم تفایرد یتوص تسپ یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :شزرل

182