حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

هاگتسد ندرک هنوراو

.ددرگ فقوتم هناسر شخپ ای دنوش ادص یب اهرادشه ای یدورو یاه‌سامت ات دینادرگرب ار هاگتسد

دنمشوه تقوم فقوت

٬دینک یم هاگن هحفص هب هرابود یتقو .دوش یم فقوتم راکدوخ روط هب شخپ ٬دیریگ یم هحفص زا ار نات هاگن یتقو

.دوش یم هتفرگرس زا شخپ

46