ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

راک هب هدامآ تلاح رد S Voice ندرک رادیب

.دور یم راک هب هدامآ تلاح هب راکدوخ تروص هب ،دوشن هدافتسا یتدم یارب S Voice رگا

.دبای همادا ادص صیخشت ات "Hi Galaxy" دییوگب هاگتسد هب ای دینزب هبرض نوفورکیم دامن یور

شابرادیب نامرف نداد رییغت

یارجا یارب شابرادیب نامرف زا .دیهد رییغت یرگید نامرف هب ”Hi Galaxy“ زا ار شابرادیب نامرف دیناوت یم

.دوش یم هدافتسا دراد رارق راک هب هدامآ تلاح رد هاگتسد هک یماگنه S Voice

.دینزب هبرض Set wake-up command Voice wake-up Settings یور

یتوص دروخزاب ندرک لاعفریغ

اه نامرف هک یماگنه ار یتوص دروخزاب هئارا هاگتسد .دینزب هبرض Disable Voice feedback یور

.دنک یم فقوتم دینک یم رداص ار

هتساوخان یتوص یاه نامرف حیحصت

.دینک شیاریو ار اهنآ دیناوت یم ،دادن صیخشت یتسرد هب ار یتوص یاه نامرف هاگتسد رگا

طسوت ار نآ و دینزب هبرض تسا امش هدش ادا نتم یواح هک راتفگ نیرخآ بابح یور ،یتوص نامرف حیحصت یارب

.دییامن شیاریو دیلک هحفص

تعاس

رادشه

.دینزب هبرض رادشه تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

رادشه میظنت

،دینک باختنا ار رادشه رارکت یاهزور ،دینک میظنت ار رادشه نامز کی ،دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد یور یزاس لاعفریغ ای یزاس لاعف یارب .دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک میظنت ار رادشه فلتخم یاه‌هنیزگ ریاس

.دینزب هبرض اهرادشه تسرهف رد دوجوم رادشه رانک رد یور ،اهرادشه

.دوش رارکت هیلوا نامز زا سپ رادشه ات دینک باختنا ددع کی و هزاب کی :ترچ

134