تنظیمات

S Voice

.دیهد رییغت ار ادص صیخشت هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض S Voice یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا توص صیخشت یارب ار ینابز :Language

.دینک یفخم یتوص یوجتسج جیاتن رد ار زیمآ نیهوت تاملک :Hide offensive words

.دینک هدهاشم ار هخسن تاعلاطا :About S Voice

ارجا یلصا هحفص همکد ندرشف رابود اب S Voice ات دینک میظنت ار هاگتسد :Open via the home key

.دوش

،شابرادیب روتسد کی نتفگ اب S Voice زا هدافتسا ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :Voice wake-up

.دوش عورش ادص صیخشت

روطب وگدنلب ،دیریگ یم سامت S Voice اب یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :Auto start speakerphone

.دوش نشور راکدوخ

.دهد شیامن ار دیدج مایپ نتم هک دینک میظنت ار هاگتسد :Show body of message

تسده هک یماگنه و دوش یزادنا‌هار S Voice ات دینک میظنت ار هاگتسد :Check missed events

.دهد رادشه امش هب ار هدش شومارف یاه‌نلاعا دیهد‌یم راشف ار تسده همکد و تسا لصتم

زا هدافتسا ماگنه ار میوقت رد هدش هریخذ یاهدادیور هک دینک میظنت ار هاگتسد :Personal briefing

.دهد شیامن S Voice

.دینک فذح S Voice رورس زا ار S Voice طسوت هدافتسا دروم یاه هداد :Erase S Voice data

.دینک دراو یتوص نامرف یگژیو اب لحم تاعلاطا زا هدافتسا یارب ار دوخ لزنم سردآ :Home address

Facebook باسح تاعلاطا ،S Voice طسوت Facebook زا هدافتسا یارب :Log in to Facebook

.دینک دراو ار دوخ

هدافتسا S Voice اب ار Twitter ات دینک دراو ار دوخ Twitter باسح تاعلاطا :Sign in to Twitter

.دییامن

186