تنظیمات

ای تسد فک تاکرح زا هدافتسا اب ار اهرادشه ای یدورو یاه‌سامت هک دینک میظنت ار هاگتسد :ثکم/ندرک ادصیب

.دنک فقوتم ار هناسر شخپ ای دنک ادص یب شیامن هحفص زا هاگن نتشادرب

شخپ ،دیناشوپ یم دوخ تسد فک اب ار هحفص یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :هحفص یور تسد فک نتقذگ

.دنک ادص یب ار اهرادشه ای یدورو یاه‌سامت ای دنک فقوتم ار هناسر

 

ار اهرادشه ای یتفایرد یاه سامت یادص ،نآ ندنادرگرب اب ات دینک میظنت ار هاگتسد :هاگتسد ندرک هنوراو

.دیامن فقوتم ار هناسر شخپ ای دنک عطق

 

فقوتم ملیف شخپ ،دیراد یم رب هحفص زا ار دوخ هاگن یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :دنمشوه تقوم فقوت

.دوش

 

ای پچ هب هحفص رد ار دوخ تسد یتقو ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :یرادربسکع یارب تسد فک تکرح

.دوش هتفرگ هحفص زا یسکع ،دیشک‌یم تسار

سمل نودب هدهاشم

وشزاب هرجنپ رد ار تاعلاطا ای دینک هدهاشم ار نآ یاوتحم شیامن شیپ ات دینک هراشا هحفص ای دروم کی هب تشگنا اب

.دینک هدهاشم

ات دینزب هبرض سمل نودب هدهاشم دیلک یور سپس و دینزب هبرض سمل نودب هدهاشم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دوش لاعف

یریگ‌نابیتشپ و ربراک

اه باسح

.دینک هفاضا SNS ای لیمیا باسح

.دینزب هبرض اه باسح یور ،تامیظنت هحفص رد

Cloud

.دیهد رییغت Dropbox یربا هظفاح ای نات گنوسماس باسح اب اه لیاف ای اه هداد یزاس ماگمه یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض Cloud یور ،تامیظنت هحفص رد

172