تنظیمات

هداد زا هدافتسا

.دینک یشرافس ار یزاس دودحم هب طوبرم تامیظنت و هدرک هدهاشم ار دوخ هداد فرصم رادقم

.دینزب هبرض هداد زا هدافتسا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدافتسا هارمه نفلت هکبش ره ای هداد تلااصتا زا هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :هارمه نفلت هداد

.دینک نییعت هارمه هداد فرصم یارب یتیدودحم :هارمه نفلت هداد تیدودحم میظنت

.دینزب هبرض یور رتشیب یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

سپ رد هارمه نفلت هکبش کی زا هدافتسا ماگنه رد ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :هنیمز سپ هداد ندرک دودحم

.دوش لاعف ریغ یزاس ماگمه هنیمز

.دهد ناشن ار Wi-Fi قیرط زا هداد فرصم ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :Wi-Fi فرصم نازیم شیامن

دنناوتن هنیمز سپ رد ارجا لاحرد یاه همانرب ات دینک باختنا ار هارمه نفلت لاصتا طاقن :هارمه نفلت لاصتا طاقن

.دننک هدافتسا نآ زا

ناکم

.دیهد رییغت ار ناکم تاعلاطا زوجم تامیظنت

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب ناکم دیلک یور سپس و دینزب هبرض ناکم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا دوخ ناکم تاعلاطا یروآ‌عمج یارب شور کی :تلاح

ودنا هدوب امش یلعف ناکم تاعلاطا راتساوخ اه‌همانرب مادک هک دینیبب :ریخا یناکم تیعقوم یاه‌تساوخرد

.دینک هدهاشم ار اهنآ یرتاب فرصم

.دینک هدهاشم ار هاگتسد هدافتسا دروم یبای‌ناکم یاه‌سیورس :ناکم تامدخ

نتفای یارب ،ثوتولب ای ،Wi-Fi ،GPS یاه یگژیو زا هدافتسا ماگنه هک دینک میظنت ییاه هیامن :نم یاه ناکم

.دننک یم هدافتسا امش یراج ناکم

رتشیب یاه‌هکبش

.دینک یشرافس اه هکبش لرتنک یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض رتشیب یاه‌هکبش یور ،تامیظنت هحفص رد

ضرف شیپ یناسر‌مایپ همانرب

.دینک باختنا ار یناسر مایپ رد هدافتسا یارب ضرف‌شیپ همانرب

164