تنظیمات

تعاس و خیرات

.دیهد رییغت ار اهنآ ای دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد رد خیرات و نامز شیامن لرتنک یگنوگچ هرابرد ریز تامیظنت هب

.دینزب هبرض تعاس و خیرات یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنوش یم ددجم میظنت خیرات و نامز ،دوش جراخ هاگتسد زا ای دنامب یلاخ لاماک یرتاب رگا

.دنک یم زور هب راکدوخ روطب ار خیرات و تعاس ،دیدرگب ینامز قطانم نیب یتقو :راکدوخ خیرات و نامز

.دینک میظنت یتسد تروص هب ار ینونک خیرات :خیرات میظنت

.دینک میظنت یتسد تروص هب ار ینونک تعاس :تعاس میظنت

زا ار یلحم تقو تاعلاطا ،ینامز قطانم رد تکرح ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ ینامز هقطنم

.دنک تفایرد هکبش

.دینک باختنا ار یلصا ینامز هقطنم :ینامز هقطنم باختنا

.هدب شیامن هتعاس-24 تمرف هب ار تعاس :هتعاس 24 بلاق زا هدافتسا

.دینک باختنا ار خیرات تمرف :خیرات بلاق باختنا

ىنمیا کمک

تلاح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک میظنت ار اه‌مایپ و یلصا نیبطاخم و دینک لاعف ار یرارطضا تلاح

.دینک هعجارم یرارطضا

.دینزب هبرض ینمیا کمک یور ،تامیظنت هحفص رد

لاعف ار یرارطضا تلاح ،سامت ریظن هیلوا یاهدرکلمع زا هدافتسا اب هک دینک میظنت ار هاگتسد :یرارطضا تلاح

.دهد شهاک ار یرتاب فرصم و هدرک

176