ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

باسح نیشام

.دینک هدافتسا هدیچیپ ای هداس تابساحم یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض باسح نیشام یور اه همانرب هحفص رد

لاعفریغ هحفص شخرچ رگا .دوش یقفا یامن تلاح هب ات دیناخرچب ار هاگتسد ،یملع باسح نیشام زا هدافتسا یارب

.دینزب هبرض یملع باسح نیشام یور ،تسا هدش

.ددرگ یفخم دیلک هحفص ات دینزب هبرض یور ،باسح نیشام هچخیرات هدهاشم یارب

.دینزب هبرض هچخیرات ندرک کاپ یور ،هچخیرات ندرک کاپ یارب

تشاددای

.دینک هدافتسا اهنآ یدنب هتسد و اه تشاددای داجیا یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض تشاددای یور اه همانرب هحفص رد

تشاددای نتشون

یاه هنیزگ زا ،تشاددای کی داجیا نیح رد .دینک دراو تشاددای کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف رد یور :دینک هدافتسا ریز

.یدنب هقبط کی میظنت ای داجیا :

.ریواصت جرد :

.ندرک جرد یارب ادص طبض :

.دینزب هبرض تبث یور ،تشاددای هریخذ یارب

.دینزب هبرض تشاددای یاوتحم یور سپس و دینزب هبرض تشاددای یور ،تشاددای کی شیاریو یارب

اه تشاددای یوجتسج

دنا هژاو دیلک نیا یواح هک ییاه تشاددای یوجتسج یارب هژاو دیلک کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف یور

.دینک دراو

136