دورٜ⠆찆

:دینک باختنا ار ریز دراوم زا یکی و دینزب هبرض یور6 6

.دییامن رات ار هژوس فارطا هنیمز‌سپ و دینک هتسجرب ار هژوس :ولج سوکوف

.دییامن هتسجرب ار هژوس فارطا هنیمز‌سپ و دینک رات ار هژوس :بقع سوکوف

.دینک هتسجرب ار وا هنیمز سپ و هژوس :همه سوکوف

.دینزب هبرض یور7 7

دصق هک ییاه هژوس .دیهد رارق هاگتسد زا رتم یتناس 50 ات 10 نیب ار اه هژوس هک دوش‌یم هیصوت•

.دیهد رارق هاگتسد کیدزن ار دیراد اهنآ یور ندرک سوکوف

دیاب هلصاف نیا .دراد دوجو هنیمز سپ و هژوس نیب یفاک هلصاف هک دیوش نئمطم ،سکع نتفرگ ماگنه•

.دشاب هژوس و هاگتسد نیب هلصاف ربارب ود زا رتشیب :دریگ رارق ریثأت تحت ریز طیارش رد تسا نکمم هاگتسد طسوت هدش هتفرگ یاه سکع تیفیک•

.دنک تکرح هژوس ای هاگتسد–

سکع نامتخاس زا نوریب ای دشاب هتشاد دوجو رون زا یمک حطس ،دشاب دیدش هنیمز سپ رون–

.دیریگب

 

.دنوش یم هداس گنر کی لماش ای دنرادن ییوگلا هنیمز سپ ای هژوس–

86